Trygga mobillån från Mobillån.se!

Ansök direkt om ett mobillån på upp till 40000 kr!

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 25000 kr idag!

Villkor - Lån | Villkor - Kontokredit | PersonuppgifterVillkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016

Allmän information

Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677.
S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor. Genom att låntagaren ansöker om lån hos långivaren accepterar låntagaren de villkor som långivaren ställer. Låntagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av låntagarens personuppgifter somt till att en kreditupplysning inhämtas. Lånen ansöks via vår hemsida www.mobillan.se. En del funktioner och sidor på vår hemsida använder sig av så kallades cookies, de är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Aktuella kostnader för våra lån finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst. Långivaren tillhandahåller finansiella tjänster och är registrerad hos Finansinspektionen. Långivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

Lån

Långivaren beviljar endast lån till personer som har en fast adress, är folkbokförda i Sverige och uppfyller de av Långivaren uppställda krav på återbetalningsförmåga. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en låneansökan utan att behöva ange orsak till den sökande. Lånet utbetalas till ett av Låntagaren personligt ägt konto.

Återbetalning och avbetalning

Efter utbetalning av lånet skickas en faktura till låntagarens e-postadress. De betalningsuppgifter Låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa lånevillkor, ska vara Långivaren tillhanda inom utsatt tid. Lånen har löptider på 61, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 och 360 dagar. 61-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210-, 240-, 270-, 300-, 330- och 360-dagars lånen är avbetalningslån, s.k. annuitetslån, vilket innebär att kredittagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande uppläggningsavgift, ränta och amortering, till dess att lånet blivit till fullo återbetalt. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när Låntagaren mottager fakturan från Långivaren. Är betalningen Långivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka Låntagarens möjlighet att låna igen.

Kostnader

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga avgifter och räntor som angetts vid ansökningstillfället.

Ränta

Låntagaren ska betala ränta som beräknas på vid varje tillfälle utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten.

Dröjsmålsränta, förseningsavgift och påminnelseavgift

Har betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår en förseningsavgift på SEK 95 samt en dröjsmålsränta med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på SEK 60 utgår.

Indrivning och inkasso

Har betalning ej skett efter en påminnelse har långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso, Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av Lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 170 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Utöver detta kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen ( 2010:1846 ) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har långivaren rätt att, utöver lånebeloppet, kräva in de avtalade avgifterna samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Har låntagaren betalat för mycket ska Långivare inom 14 dagar betala tillbaka det överskjutande beloppet om det överstiger SEK 100. Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen samt distans- och hemförsäljningslagen ( 2005:59 ) ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall kunden vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Långivaren inom 14 kalenderdagar från den dag då Låntagaren mottager informationen i dessa villkor. Låntagaren ska vid utövandet av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaks lånebeloppet. Långivaren äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på lånebeloppet, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den dag då lånebeloppet återbetalats. Avbeställningen ska ske genom att kunden personligen kontaktar vår kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn och personnummer, datum samt Låntagarens underskrift.

Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  • A. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.
  • B. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • C. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning till låntagaren. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som Långivare sänder med brev, e-post eller SMS till låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast adress Låntagaren meddelat eller det av Långivaren senast kända e-post adress eller mobilnummer.

Behandling av personuppgifter

Långivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Låntagarens integritet och personuppgifter. Långivaren behandlar Låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Långivarens samarbetspartners som till exempel fakturabolag eller inkassobolag. Långivaren har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation med låntagaren. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Genom att Låntagaren accepterar villkoren ger Låntagaren sitt samtycke till att Långivaren får behandla Långivarens uppgifter i enlighet med denna punkt. Vill Låntagaren ha information om vilka personuppgifter om henne/honom som Långivaren behandlar, anmäla att hon/han inte vill ha direktreklam eller begära att Långivaren rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska anmälan/förfrågan sändas per post till Långivaren.

Missbruksregistrering

Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats på oriktiga grunder.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Nödvändig information om Låntagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

Begränsning av långivarens ansvar

Långivaren ansvarar inte för indirekt skada förutom vid konstaterat uppsåt eller grov oaktsamhet från Långivarens sida. Långivaren ansvarar vidare inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller i övrigt orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet. Oaktat ovan är Långivaren inte i något fall ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, driftsstopp/tekniskt problem, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför Långivarens kontroll (force majeure). Föreligger hinder för Långivaren att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är långivaren till följd av omständigheter som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Långivaren för den tid hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Överlåtelse av lån

Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Låntagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta hela eller delar av lånet till tredje part.

Klagomål och tvist

Låntagaren kan vid klagomål vända sig till Långivarens kundtjänst eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box 174 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

Ändringar av avtalsvillkor

Långivaren och Låntagaren binder sig att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

Avräkning

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Kreditvillkor

För att kunna låna från S & A Sverige AB krävs att du:

  • Inte har några betalningsanmärkningar
  • Är 20 år eller äldre
  • Minst 150,000 i taxerad inkomst
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har ett mobilabonnemang

Utöver detta gör vi en generell bedömning av din betalningsförmåga.

Kreditkostnader


LånebeloppKreditdagarLånekostnadEffektiv ränta
1000 kr61 dagar230 kr446 %
1000 kr90 dagar275 kr352 %
1000 kr120 dagar320 kr301 %
1000 kr150 dagar365 kr270 %
1000 kr180 dagar410 kr248 %
1000 kr210 dagar455 kr227 %
1000 kr240 dagar500 kr216 %
1000 kr270 dagar545 kr205 %
1000 kr300 dagar590 kr200 %
1000 kr330 dagar635 kr200 %
1000 kr360 dagar680 kr186 %
2000 kr61 dagar365 kr300 %
2000 kr90 dagar455 kr254 %
2000 kr120 dagar545 kr232 %
2000 kr150 dagar635 kr217 %
2000 kr180 dagar725 kr205 %
2000 kr210 dagar815 kr200 %
2000 kr240 dagar905 kr189 %
2000 kr270 dagar995 kr181 %
2000 kr300 dagar1085 kr176 %
2000 kr330 dagar1175 kr172 %
2000 kr360 dagar1265 kr169 %
3000 kr61 dagar500 kr252 %
3000 kr90 dagar635 kr226 %
3000 kr120 dagar770 kr211 %
3000 kr150 dagar905 kr201 %
3000 kr180 dagar1040 kr200 %
3000 kr210 dagar1175 kr185 %
3000 kr240 dagar1310 kr179 %
3000 kr270 dagar1445 kr173 %
3000 kr300 dagar1580 kr170 %
3000 kr330 dagar1715 kr166 %
3000 kr360 dagar1850 kr163 %
4000 kr61 dagar635 kr233 %
4000 kr90 dagar815 kr214 %
4000 kr120 dagar995 kr201 %
4000 kr150 dagar1175 kr200 %
4000 kr180 dagar1355 kr185 %
4000 kr210 dagar1535 kr179 %
4000 kr240 dagar1715 kr175 %
4000 kr270 dagar1895 kr171 %
4000 kr300 dagar2075 kr166 %
4000 kr330 dagar2255 kr163 %
4000 kr360 dagar2435 kr160 %
5000 kr61 dagar770 kr222 %
5000 kr90 dagar995 kr206 %
5000 kr120 dagar1220 kr200 %
5000 kr150 dagar1445 kr188 %
5000 kr180 dagar1670 kr181 %
5000 kr210 dagar1895 kr177 %
5000 kr240 dagar2120 kr172 %
5000 kr270 dagar2345 kr168 %
5000 kr300 dagar2570 kr165 %
5000 kr330 dagar2795 kr161 %
5000 kr360 dagar3020 kr158 %
6000 kr61 dagar905 kr214 %
6000 kr90 dagar1175 kr201 %
6000 kr120 dagar1445 kr200 %
6000 kr150 dagar1715 kr185 %
6000 kr180 dagar1985 kr179 %
6000 kr210 dagar2255 kr175 %
6000 kr240 dagar2525 kr170 %
6000 kr270 dagar2795 kr167 %
6000 kr300 dagar3065 kr163 %
6000 kr330 dagar3335 kr160 %
6000 kr360 dagar3605 kr157 %
7000 kr61 dagar1040 kr210 %
7000 kr90 dagar1355 kr200 %
7000 kr120 dagar1670 kr189 %
7000 kr150 dagar1985 kr183 %
7000 kr180 dagar2300 kr178 %
7000 kr210 dagar2615 kr173 %
7000 kr240 dagar2930 kr169 %
7000 kr270 dagar3245 kr165 %
7000 kr300 dagar3560 kr162 %
7000 kr330 dagar3875 kr159 %
7000 kr360 dagar4190 kr156 %
8000 kr61 dagar1175 kr206 %
8000 kr90 dagar1535 kr200 %
8000 kr120 dagar1895 kr187 %
8000 kr150 dagar2255 kr181 %
8000 kr180 dagar2615 kr176 %
8000 kr210 dagar2975 kr172 %
8000 kr240 dagar3335 kr168 %
8000 kr270 dagar3695 kr165 %
8000 kr300 dagar4055 kr161 %
8000 kr330 dagar4415 kr158 %
8000 kr360 dagar4775 kr156 %
9000 kr61 dagar1310 kr203 %
9000 kr90 dagar1715 kr200 %
9000 kr120 dagar2120 kr186 %
9000 kr150 dagar2525 kr180 %
9000 kr180 dagar2930 kr175 %
9000 kr210 dagar3335 kr171 %
9000 kr240 dagar3740 kr167 %
9000 kr270 dagar4145 kr164 %
9000 kr300 dagar4550 kr161 %
9000 kr330 dagar4955 kr158 %
9000 kr360 dagar5360 kr155 %
10000 kr90 dagar1895 kr200 %
10000 kr120 dagar2345 kr185 %
10000 kr150 dagar2795 kr179 %
10000 kr180 dagar3245 kr174 %
10000 kr210 dagar3695 kr170 %
10000 kr240 dagar4145 kr167 %
10000 kr270 dagar4595 kr163 %
10000 kr300 dagar5045 kr160 %
10000 kr330 dagar5495 kr158 %
10000 kr360 dagar5945 kr155 %
11000 kr90 dagar2075 kr200 %
11000 kr120 dagar2570 kr183 %
11000 kr150 dagar3065 kr178 %
11000 kr180 dagar3560 kr174 %
11000 kr210 dagar4055 kr170 %
11000 kr240 dagar4550 kr166 %
11000 kr270 dagar5045 kr163 %
11000 kr300 dagar5540 kr160 %
11000 kr330 dagar6035 kr157 %
11000 kr360 dagar6530 kr155 %
12000 kr90 dagar2255 kr189 %
12000 kr120 dagar2795 kr182 %
12000 kr150 dagar3335 kr178 %
12000 kr180 dagar3875 kr173 %
12000 kr210 dagar4415 kr170 %
12000 kr240 dagar4955 kr166 %
12000 kr270 dagar5495 kr163 %
12000 kr300 dagar6035 kr160 %
12000 kr330 dagar6575 kr157 %
12000 kr360 dagar7115 kr154 %
13000 kr120 dagar3020 kr182 %
13000 kr150 dagar3605 kr177 %
13000 kr180 dagar4190 kr173 %
13000 kr210 dagar4775 kr169 %
13000 kr240 dagar5360 kr166 %
13000 kr270 dagar5945 kr163 %
13000 kr300 dagar6530 kr160 %
13000 kr330 dagar7115 kr157 %
13000 kr360 dagar7700 kr155 %
14000 kr120 dagar3245 kr181 %
14000 kr150 dagar3875 kr177 %
14000 kr180 dagar4505 kr172 %
14000 kr210 dagar5135 kr169 %
14000 kr240 dagar5765 kr165 %
14000 kr270 dagar6395 kr162 %
14000 kr300 dagar7025 kr159 %
14000 kr330 dagar7655 kr157 %
14000 kr360 dagar8285 kr154 %
15000 kr120 dagar3470 kr181 %
15000 kr150 dagar4145 kr176 %
15000 kr180 dagar4820 kr172 %
15000 kr210 dagar5495 kr168 %
15000 kr240 dagar6170 kr165 %
15000 kr270 dagar6845 kr162 %
15000 kr300 dagar7520 kr159 %
15000 kr330 dagar8195 kr157 %
15000 kr360 dagar8870 kr154 %
16000 kr150 dagar4415 kr176 %
16000 kr180 dagar5135 kr172 %
16000 kr210 dagar5855 kr168 %
16000 kr240 dagar6575 kr165 %
16000 kr270 dagar7295 kr162 %
16000 kr300 dagar8015 kr159 %
16000 kr330 dagar8735 kr156 %
16000 kr360 dagar9455 kr154 %
17000 kr150 dagar4685 kr176 %
17000 kr180 dagar5450 kr171 %
17000 kr210 dagar6215 kr168 %
17000 kr240 dagar6980 kr165 %
17000 kr270 dagar7745 kr162 %
17000 kr300 dagar8510 kr159 %
17000 kr330 dagar9275 kr156 %
17000 kr360 dagar10040 kr154 %
18000 kr150 dagar4955 kr175 %
18000 kr180 dagar5765 kr171 %
18000 kr210 dagar6575 kr168 %
18000 kr240 dagar7385 kr165 %
18000 kr270 dagar8195 kr161 %
18000 kr300 dagar9005 kr159 %
18000 kr330 dagar9815 kr156 %
18000 kr360 dagar10625 kr154 %
19000 kr180 dagar6080 kr171 %
19000 kr210 dagar6935 kr168 %
19000 kr240 dagar7790 kr164 %
19000 kr270 dagar8645 kr161 %
19000 kr300 dagar9500 kr159 %
19000 kr330 dagar10355 kr156 %
19000 kr360 dagar11210 kr154 %
20000 kr180 dagar6395 kr171 %
20000 kr210 dagar7295 kr167 %
20000 kr240 dagar8195 kr164 %
20000 kr270 dagar9095 kr161 %
20000 kr300 dagar9995 kr159 %
20000 kr330 dagar10895 kr156 %
20000 kr360 dagar11795 kr154 %
21000 kr180 dagar6710 kr171 %
21000 kr210 dagar7655 kr167 %
21000 kr240 dagar8600 kr164 %
21000 kr270 dagar9545 kr161 %
21000 kr300 dagar10490 kr159 %
21000 kr330 dagar11435 kr156 %
21000 kr360 dagar12380 kr153 %
22000 kr210 dagar8015 kr167 %
22000 kr240 dagar9005 kr164 %
22000 kr270 dagar9995 kr161 %
22000 kr300 dagar10985 kr158 %
22000 kr330 dagar11975 kr156 %
22000 kr360 dagar12965 kr153 %
23000 kr210 dagar8375 kr167 %
23000 kr240 dagar9410 kr164 %
23000 kr270 dagar10445 kr161 %
23000 kr300 dagar11480 kr158 %
23000 kr330 dagar12515 kr156 %
23000 kr360 dagar13550 kr153 %
24000 kr210 dagar8735 kr167 %
24000 kr240 dagar9815 kr164 %
24000 kr270 dagar10895 kr161 %
24000 kr300 dagar11975 kr158 %
24000 kr330 dagar13055 kr156 %
24000 kr360 dagar14135 kr153 %
25000 kr240 dagar10220 kr164 %
25000 kr270 dagar11345 kr161 %
25000 kr300 dagar12470 kr158 %
25000 kr330 dagar13595 kr156 %
25000 kr360 dagar14720 kr153 %
26000 kr240 dagar10625 kr164 %
26000 kr270 dagar11795 kr161 %
26000 kr300 dagar12965 kr158 %
26000 kr330 dagar14135 kr156 %
26000 kr360 dagar15305 kr153 %
27000 kr240 dagar11030 kr163 %
27000 kr270 dagar12245 kr161 %
27000 kr300 dagar13460 kr158 %
27000 kr330 dagar14675 kr156 %
27000 kr360 dagar15890 kr153 %
28000 kr270 dagar12695 kr161 %
28000 kr300 dagar13955 kr158 %
28000 kr330 dagar15215 kr155 %
28000 kr360 dagar16475 kr153 %
29000 kr270 dagar13145 kr161 %
29000 kr300 dagar14450 kr158 %
29000 kr330 dagar15755 kr155 %
29000 kr360 dagar17060 kr153 %
30000 kr270 dagar13595 kr160 %
30000 kr300 dagar14945 kr158 %
30000 kr330 dagar16295 kr155 %
30000 kr360 dagar17645 kr153 %
31000 kr300 dagar15440 kr158 %
31000 kr330 dagar16835 kr155 %
31000 kr360 dagar18230 kr153 %
32000 kr300 dagar15935 kr158 %
32000 kr330 dagar17375 kr155 %
32000 kr360 dagar18815 kr153 %
33000 kr300 dagar16430 kr158 %
33000 kr330 dagar17915 kr155 %
33000 kr360 dagar19400 kr153 %
34000 kr330 dagar18455 kr155 %
34000 kr360 dagar19985 kr153 %
35000 kr330 dagar18995 kr155 %
35000 kr360 dagar20570 kr153 %
36000 kr330 dagar19535 kr155 %
36000 kr360 dagar21155 kr153 %
37000 kr360 dagar21740 kr153 %
38000 kr360 dagar22325 kr153 %
39000 kr360 dagar22910 kr153 %
40000 kr360 dagar23495 kr153 %

Kontaktuppgifter

S & A Sverige AB-Mobillån
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Telefon: 08-660 29 50

Avtalsvillkor 2016-06-14 -- 2016-07-07

Avtalsvillkor 2015-12-14 -- 2016-06-14

Avtalsvillkor 2015-09-22 -- 2015-12-14


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr. Ingen uppläggningsavgift eller andra avgifter eller kostnader tillkommer. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan