Trygga mobillån från Mobillån.se!

Ansök direkt om ett mobillån på upp till 40000 kr!

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 25000 kr idag!

Villkor - Lån | Villkor - Kontokredit | PersonuppgifterVillkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

S&A Sverige AB 556678-2677, december 2017

Allmän information

Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677.
S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor. Genom att låntagaren ansöker om lån hos långivaren accepterar låntagaren de villkor som långivaren ställer. Låntagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av låntagarens personuppgifter somt till att en kreditupplysning inhämtas. Lånen ansöks via vår hemsida www.mobillan.se. En del funktioner och sidor på vår hemsida använder sig av så kallades cookies, de är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Aktuella kostnader för våra lån finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst. Långivaren tillhandahåller finansiella tjänster och är registrerad hos Finansinspektionen. Långivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

Lån

Långivaren beviljar endast lån till personer som har en fast adress, är folkbokförda i Sverige och uppfyller de av Långivaren uppställda krav på återbetalningsförmåga. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en låneansökan utan att behöva ange orsak till den sökande. Lånet utbetalas till ett av Låntagaren personligt ägt konto.

Återbetalning och avbetalning

Efter utbetalning av lånet skickas en faktura till låntagarens e-postadress. De betalningsuppgifter Låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa lånevillkor, ska vara Långivaren tillhanda inom utsatt tid. Lånen har löptider på 61, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 och 720 dagar. 61-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210-, 240-, 270-, 300-, 330-, 360- och 720-dagars lånen är avbetalningslån, s.k. annuitetslån, vilket innebär att kredittagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande uppläggningsavgift, ränta och amortering, till dess att lånet blivit till fullo återbetalt. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när Låntagaren mottager fakturan från Långivaren. Är betalningen Långivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka Låntagarens möjlighet att låna igen.

Kostnader

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga avgifter och räntor som angetts vid ansökningstillfället.

Ränta

Låntagaren ska betala ränta som beräknas på vid varje tillfälle utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten.

Dröjsmålsränta, förseningsavgift och påminnelseavgift

Har betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår en förseningsavgift på SEK 95 samt en dröjsmålsränta med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på SEK 60 utgår.

Indrivning och inkasso

Har betalning ej skett efter en påminnelse har långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso, Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av Lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 170 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Utöver detta kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen ( 2010:1846 ) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har långivaren rätt att, utöver lånebeloppet, kräva in de avtalade avgifterna samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Har låntagaren betalat för mycket ska Långivare inom 14 dagar betala tillbaka det överskjutande beloppet om det överstiger SEK 100. Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen samt distans- och hemförsäljningslagen ( 2005:59 ) ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall kunden vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Långivaren inom 14 kalenderdagar från den dag då Låntagaren mottager informationen i dessa villkor. Låntagaren ska vid utövandet av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaks lånebeloppet. Långivaren äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på lånebeloppet, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den dag då lånebeloppet återbetalats. Avbeställningen ska ske genom att kunden personligen kontaktar vår kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn och personnummer, datum samt Låntagarens underskrift.

Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  • A. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.
  • B. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • C. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning till låntagaren. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som Långivare sänder med brev, e-post eller SMS till låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast adress Låntagaren meddelat eller det av Långivaren senast kända e-post adress eller mobilnummer.

Behandling av personuppgifter

Långivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Låntagarens integritet och personuppgifter. Långivaren behandlar Låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Långivarens samarbetspartners som till exempel fakturabolag eller inkassobolag. Långivaren har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation med låntagaren. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Genom att Låntagaren accepterar villkoren ger Låntagaren sitt samtycke till att Långivaren får behandla Långivarens uppgifter i enlighet med denna punkt. Vill Låntagaren ha information om vilka personuppgifter om henne/honom som Långivaren behandlar, anmäla att hon/han inte vill ha direktreklam eller begära att Långivaren rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska anmälan/förfrågan sändas per post till Långivaren.

Missbruksregistrering

Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats på oriktiga grunder.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Nödvändig information om Låntagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

Begränsning av långivarens ansvar

Långivaren ansvarar inte för indirekt skada förutom vid konstaterat uppsåt eller grov oaktsamhet från Långivarens sida. Långivaren ansvarar vidare inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller i övrigt orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet. Oaktat ovan är Långivaren inte i något fall ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, driftsstopp/tekniskt problem, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför Långivarens kontroll (force majeure). Föreligger hinder för Långivaren att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är långivaren till följd av omständigheter som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Långivaren för den tid hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Överlåtelse av lån

Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Låntagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta hela eller delar av lånet till tredje part.

Klagomål och tvist

Låntagaren kan vid klagomål vända sig till Långivarens kundtjänst eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box 174 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

Ändringar av avtalsvillkor

Långivaren och Låntagaren binder sig att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

Avräkning

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Kreditvillkor

För att kunna låna från S & A Sverige AB krävs att du:

  • Inte har några betalningsanmärkningar
  • Är 20 år eller äldre
  • Minst 150,000 i taxerad inkomst
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har ett mobilabonnemang

Utöver detta gör vi en generell bedömning av din betalningsförmåga.

Kreditkostnader


LånebeloppKreditdagarLånekostnadEffektiv ränta
1000 kr61230 kr446 %
1000 kr90275 kr352 %
1000 kr120320 kr301 %
1000 kr150365 kr270 %
1000 kr180410 kr248 %
1000 kr210455 kr227 %
1000 kr240500 kr216 %
2000 kr61365 kr300 %
2000 kr90455 kr254 %
2000 kr120545 kr232 %
2000 kr150635 kr217 %
2000 kr180725 kr205 %
2000 kr210815 kr200 %
2000 kr240905 kr189 %
2000 kr270995 kr181 %
2000 kr3001085 kr176 %
2000 kr3301175 kr172 %
2000 kr3601265 kr169 %
3000 kr61500 kr252 %
3000 kr90635 kr226 %
3000 kr120770 kr211 %
3000 kr150905 kr201 %
3000 kr1801040 kr200 %
3000 kr2101175 kr185 %
3000 kr2401310 kr179 %
3000 kr2701445 kr173 %
3000 kr3001580 kr170 %
3000 kr3301715 kr166 %
3000 kr3601850 kr163 %
4000 kr61635 kr233 %
4000 kr90815 kr214 %
4000 kr120995 kr201 %
4000 kr1501175 kr200 %
4000 kr1801355 kr185 %
4000 kr2101535 kr179 %
4000 kr2401715 kr175 %
4000 kr2701895 kr171 %
4000 kr3002075 kr166 %
4000 kr3302255 kr163 %
4000 kr3602435 kr160 %
5000 kr61770 kr222 %
5000 kr90995 kr206 %
5000 kr1201220 kr200 %
5000 kr1501445 kr188 %
5000 kr1801670 kr181 %
5000 kr2101895 kr177 %
5000 kr2402120 kr172 %
5000 kr2702345 kr168 %
5000 kr3002570 kr165 %
5000 kr3302795 kr161 %
5000 kr3603020 kr158 %
6000 kr61905 kr214 %
6000 kr901175 kr201 %
6000 kr1201445 kr200 %
6000 kr1501715 kr185 %
6000 kr1801985 kr179 %
6000 kr2102255 kr175 %
6000 kr2402525 kr170 %
6000 kr2702795 kr167 %
6000 kr3003065 kr163 %
6000 kr3303335 kr160 %
6000 kr3603605 kr157 %
7000 kr611040 kr210 %
7000 kr901355 kr200 %
7000 kr1201670 kr189 %
7000 kr1501985 kr183 %
7000 kr1802300 kr178 %
7000 kr2102615 kr173 %
7000 kr2402930 kr169 %
7000 kr2703245 kr165 %
7000 kr3003560 kr162 %
7000 kr3303875 kr159 %
7000 kr3604190 kr156 %
8000 kr611175 kr206 %
8000 kr901535 kr200 %
8000 kr1201895 kr187 %
8000 kr1502255 kr181 %
8000 kr1802615 kr176 %
8000 kr2102975 kr172 %
8000 kr2403335 kr168 %
8000 kr2703695 kr165 %
8000 kr3004055 kr161 %
8000 kr3304415 kr158 %
8000 kr3604775 kr156 %
9000 kr611310 kr203 %
9000 kr901715 kr200 %
9000 kr1202120 kr186 %
9000 kr1502525 kr180 %
9000 kr1802930 kr175 %
9000 kr2103335 kr171 %
9000 kr2403740 kr167 %
9000 kr2704145 kr164 %
9000 kr3004550 kr161 %
9000 kr3304955 kr158 %
9000 kr3605360 kr155 %
10000 kr901895 kr200 %
10000 kr1202345 kr185 %
10000 kr1502795 kr179 %
10000 kr1803245 kr174 %
10000 kr2103695 kr170 %
10000 kr2404145 kr167 %
10000 kr2704595 kr163 %
10000 kr3005045 kr160 %
10000 kr3305495 kr158 %
10000 kr3605945 kr155 %
10000 kr72012935 kr156 %
11000 kr902075 kr200 %
11000 kr1202570 kr183 %
11000 kr1503065 kr178 %
11000 kr1803560 kr174 %
11000 kr2104055 kr170 %
11000 kr2404550 kr166 %
11000 kr2705045 kr163 %
11000 kr3005540 kr160 %
11000 kr3306035 kr157 %
11000 kr3606530 kr155 %
11000 kr72014205 kr156 %
12000 kr902255 kr189 %
12000 kr1202795 kr182 %
12000 kr1503335 kr178 %
12000 kr1803875 kr173 %
12000 kr2104415 kr170 %
12000 kr2404955 kr166 %
12000 kr2705495 kr163 %
12000 kr3006035 kr160 %
12000 kr3306575 kr157 %
12000 kr3607115 kr154 %
12000 kr72015475 kr156 %
13000 kr1203020 kr182 %
13000 kr1503605 kr177 %
13000 kr1804190 kr173 %
13000 kr2104775 kr169 %
13000 kr2405360 kr166 %
13000 kr2705945 kr163 %
13000 kr3006530 kr160 %
13000 kr3307115 kr157 %
13000 kr3607700 kr155 %
13000 kr72016745 kr156 %
14000 kr1203245 kr181 %
14000 kr1503875 kr177 %
14000 kr1804505 kr172 %
14000 kr2105135 kr169 %
14000 kr2405765 kr165 %
14000 kr2706395 kr162 %
14000 kr3007025 kr159 %
14000 kr3307655 kr157 %
14000 kr3608285 kr154 %
14000 kr72018025 kr156 %
15000 kr1203470 kr181 %
15000 kr1504145 kr176 %
15000 kr1804820 kr172 %
15000 kr2105495 kr168 %
15000 kr2406170 kr165 %
15000 kr2706845 kr162 %
15000 kr3007520 kr159 %
15000 kr3308195 kr157 %
15000 kr3608870 kr154 %
15000 kr72019295 kr155 %
16000 kr1504415 kr176 %
16000 kr1805135 kr172 %
16000 kr2105855 kr168 %
16000 kr2406575 kr165 %
16000 kr2707295 kr162 %
16000 kr3008015 kr159 %
16000 kr3308735 kr156 %
16000 kr3609455 kr154 %
16000 kr72020565 kr155 %
17000 kr1504685 kr176 %
17000 kr1805450 kr171 %
17000 kr2106215 kr168 %
17000 kr2406980 kr165 %
17000 kr2707745 kr162 %
17000 kr3008510 kr159 %
17000 kr3309275 kr156 %
17000 kr36010040 kr154 %
17000 kr72021835 kr155 %
18000 kr1504955 kr175 %
18000 kr1805765 kr171 %
18000 kr2106575 kr168 %
18000 kr2407385 kr165 %
18000 kr2708195 kr161 %
18000 kr3009005 kr159 %
18000 kr3309815 kr156 %
18000 kr36010625 kr154 %
18000 kr72023105 kr155 %
19000 kr1806080 kr171 %
19000 kr2106935 kr168 %
19000 kr2407790 kr164 %
19000 kr2708645 kr161 %
19000 kr3009500 kr159 %
19000 kr33010355 kr156 %
19000 kr36011210 kr154 %
19000 kr72024385 kr155 %
20000 kr1806395 kr171 %
20000 kr2107295 kr167 %
20000 kr2408195 kr164 %
20000 kr2709095 kr161 %
20000 kr3009995 kr159 %
20000 kr33010895 kr156 %
20000 kr36011795 kr154 %
20000 kr72025655 kr155 %
21000 kr1806710 kr171 %
21000 kr2107655 kr167 %
21000 kr2408600 kr164 %
21000 kr2709545 kr161 %
21000 kr30010490 kr159 %
21000 kr33011435 kr156 %
21000 kr36012380 kr153 %
21000 kr72026925 kr155 %
22000 kr2108015 kr167 %
22000 kr2409005 kr164 %
22000 kr2709995 kr161 %
22000 kr30010985 kr158 %
22000 kr33011975 kr156 %
22000 kr36012965 kr153 %
22000 kr72028195 kr155 %
23000 kr2108375 kr167 %
23000 kr2409410 kr164 %
23000 kr27010445 kr161 %
23000 kr30011480 kr158 %
23000 kr33012515 kr156 %
23000 kr36013550 kr153 %
23000 kr72029465 kr155 %
24000 kr2108735 kr167 %
24000 kr2409815 kr164 %
24000 kr27010895 kr161 %
24000 kr30011975 kr158 %
24000 kr33013055 kr156 %
24000 kr36014135 kr153 %
24000 kr72030735 kr155 %
25000 kr24010220 kr164 %
25000 kr27011345 kr161 %
25000 kr30012470 kr158 %
25000 kr33013595 kr156 %
25000 kr36014720 kr153 %
25000 kr72032015 kr155 %
26000 kr24010625 kr164 %
26000 kr27011795 kr161 %
26000 kr30012965 kr158 %
26000 kr33014135 kr156 %
26000 kr36015305 kr153 %
26000 kr72033285 kr155 %
27000 kr24011030 kr163 %
27000 kr27012245 kr161 %
27000 kr30013460 kr158 %
27000 kr33014675 kr156 %
27000 kr36015890 kr153 %
27000 kr72034555 kr155 %
28000 kr27012695 kr161 %
28000 kr30013955 kr158 %
28000 kr33015215 kr155 %
28000 kr36016475 kr153 %
28000 kr72035825 kr155 %
29000 kr27013145 kr161 %
29000 kr30014450 kr158 %
29000 kr33015755 kr155 %
29000 kr36017060 kr153 %
29000 kr72037095 kr154 %
30000 kr27013595 kr160 %
30000 kr30014945 kr158 %
30000 kr33016295 kr155 %
30000 kr36017645 kr153 %
30000 kr72038375 kr154 %
31000 kr30015440 kr158 %
31000 kr33016835 kr155 %
31000 kr36018230 kr153 %
31000 kr72039645 kr154 %
32000 kr30015935 kr158 %
32000 kr33017375 kr155 %
32000 kr36018815 kr153 %
32000 kr72040915 kr154 %
33000 kr30016430 kr158 %
33000 kr33017915 kr155 %
33000 kr36019400 kr153 %
33000 kr72042185 kr154 %
34000 kr33018455 kr155 %
34000 kr36019985 kr153 %
34000 kr72043455 kr154 %
35000 kr33018995 kr155 %
35000 kr36020570 kr153 %
35000 kr72044735 kr154 %
36000 kr33019535 kr155 %
36000 kr36021155 kr153 %
36000 kr72046005 kr154 %
37000 kr36021740 kr153 %
37000 kr72047275 kr154 %
38000 kr36022325 kr153 %
38000 kr72048545 kr154 %
39000 kr36022910 kr153 %
39000 kr72049815 kr154 %
40000 kr36023495 kr153 %
40000 kr72051085 kr154 %

Kontaktuppgifter

S & A Sverige AB-Mobillån
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Telefon: 08-660 29 50

Avtalsvillkor 2016-07-07 -- 2017-12-19

Avtalsvillkor 2016-06-14 -- 2016-07-07

Avtalsvillkor 2015-12-14 -- 2016-06-14

Avtalsvillkor 2015-09-22 -- 2015-12-14


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr. Ingen uppläggningsavgift eller andra avgifter eller kostnader tillkommer. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan