Istället för sms lån

Låna pengar från Mobillån

Trygga smslån från Mobillån!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 30000 kr idag!

Villkor - Lån | Villkor - Kontokredit | PersonuppgifterVillkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Bliq AB 556678-2677, september 2021

Allmän information

Långivare är Bliq AB 556678-2677.
Bliq AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor. Genom att låntagaren ansöker om lån hos långivaren accepterar låntagaren de villkor som långivaren ställer. Låntagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av låntagarens personuppgifter somt till att en kreditupplysning inhämtas. Lånen ansöks via vår hemsida www.mobillån.se. En del funktioner och sidor på vår hemsida använder sig av så kallades cookies, de är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Aktuella kostnader för våra lån finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst. Långivaren tillhandahåller finansiella tjänster och är registrerad hos Finansinspektionen. Långivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

Lån

Långivaren beviljar endast lån till personer som har en fast adress, är folkbokförda i Sverige och uppfyller de av Långivaren uppställda krav på återbetalningsförmåga. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en låneansökan utan att behöva ange orsak till den sökande. Lånet utbetalas till ett av Låntagaren personligt ägt konto.

Återbetalning och avbetalning

Efter utbetalning av lånet skickas en faktura till låntagarens e-postadress. De betalningsuppgifter Låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa lånevillkor, ska vara Långivaren tillhanda inom utsatt tid. Lånen har löptider på 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 och 720 dagar. 90-, 120-, 150-, 180-, 210-, 240-, 270-, 300-, 330-, 360- och 720-dagars lånen är avbetalningslån, s.k. annuitetslån, vilket innebär att kredittagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande uppläggningsavgift, ränta och amortering, till dess att lånet blivit till fullo återbetalt. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när Låntagaren mottager fakturan från Långivaren. Är betalningen Långivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka Låntagarens möjlighet att låna igen.

Kostnader

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga avgifter och räntor som angetts vid ansökningstillfället. Se separat villkorsbilaga rubricerad Aktuella räntor och avgifter för lån.

Ränta

Låntagaren ska betala ränta som beräknas på vid varje tillfälle utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Har betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår dröjsmålsränta med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på SEK 60 utgår.

Indrivning och inkasso

Har betalning ej skett efter en påminnelse har långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso, Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av Lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 170 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Utöver detta kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen (2010:1846 ) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har långivaren rätt att, utöver lånebeloppet, kräva in de avtalade avgifterna samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras.

Har låntagaren betalat för mycket ska Långivare inom 14 dagar betala tillbaka det överskjutande beloppet.

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen samt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall kunden vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Långivaren inom 14 kalenderdagar från den dag då Låntagaren mottager informationen i dessa villkor. Låntagaren ska vid utövandet av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka lånebeloppet. Långivaren äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på lånebeloppet, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den dag då lånebeloppet återbetalats. Avbeställningen ska ske (ångerrätten utnyttjas) genom att kunden personligen kontaktar Långivarens kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker (ångerrätten utnyttjas), uppgift om Låntagarens namn och personnummer, datum samt Låntagarens underskrift.

Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  • A. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.
  • B. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • C. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning till låntagaren. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som Långivare sänder med brev, e-post eller SMS till låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast adress Låntagaren meddelat eller det av Långivaren senast kända e-postadress eller mobilnummer.

Behandling av personuppgifter

Långivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Låntagarens integritet och personuppgifter. Långivaren behandlar Låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Långivarens samarbetspartners som till exempel fakturabolag eller inkassobolag. Långivaren har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation med låntagaren. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Genom att Låntagaren accepterar villkoren ger Låntagaren sitt samtycke till att Långivaren får behandla Långivarens uppgifter i enlighet med denna punkt. Vill Låntagaren ha information om vilka personuppgifter om henne/honom som Långivaren behandlar, anmäla att hon/han inte vill ha direktreklam eller begära att Långivaren rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska anmälan/förfrågan sändas per post till Långivaren.

Missbruksregistrering

Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats på oriktiga grunder.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Nödvändig information om Låntagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

Begränsning av långivarens ansvar

Långivaren ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande händelse eller omständighet utanför Långivarens kontroll (force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Långivaren är föremål för eller vidtar sådan åtgärd.

Långivaren ansvarar inte för skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller annat tillfälle eller i övrigt orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet.

Långivaren är inte heller i andra fall ansvarig för skada som uppkommit om Långivaren varit normalt aktsam.

Överlåtelse av lån

Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Låntagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta hela eller delar av lånet till tredje part.

Klagomål och tvist

Låntagaren kan vid klagomål vända sig till Långivarens kundtjänst eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box 174 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

Ändringar av avtalsvillkor

Långivaren och Låntagaren binder sig att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

Avräkning

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Kreditvillkor

För att kunna låna från Bliq AB krävs att du:

  • Inte har några betalningsanmärkningar
  • Är 20 år eller äldre
  • Minst 150,000 i taxerad inkomst
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har ett mobilabonnemang

Utöver detta gör vi en generell bedömning av din betalningsförmåga.

Aktuella räntor och avgifter för lån

För närvarande gäller följande:
Årsränta: 39,00% på utestående kreditbelopp.
Årsavgift: 0 SEK
Uppläggningsavgift f n: 395 SEK
Aviseringsavgift: 0 SEK
Betalningspåminnelse f n: 60 SEK
Inkassokrav f n: 180 SEK
Amorteringsplan f n: 170 SEK
Dröjsmålsränta: 36 % årlig

Kreditkostnader


LånebeloppKreditdagarLånekostnadEffektiv ränta
10000 kr901045 kr83 %
10000 kr1201215 kr75 %
10000 kr1501385 kr70 %
10000 kr1801555 kr66 %
10000 kr2101735 kr64 %
10000 kr2401905 kr61 %
10000 kr2702085 kr60 %
10000 kr3002265 kr60 %
10000 kr3302445 kr57 %
10000 kr3602625 kr57 %
11000 kr901115 kr80 %
11000 kr1201295 kr72 %
11000 kr1501485 kr68 %
11000 kr1801675 kr64 %
11000 kr2101865 kr62 %
11000 kr2402055 kr60 %
11000 kr2702255 kr60 %
11000 kr3002455 kr58 %
11000 kr3302645 kr56 %
11000 kr3602845 kr55 %
12000 kr901175 kr77 %
12000 kr1201385 kr71 %
12000 kr1501585 kr66 %
12000 kr1801795 kr63 %
12000 kr2101995 kr61 %
12000 kr2402215 kr60 %
12000 kr2702425 kr58 %
12000 kr3002635 kr56 %
12000 kr3302855 kr56 %
12000 kr3603075 kr55 %
13000 kr1201465 kr70 %
13000 kr1501685 kr65 %
13000 kr1801905 kr62 %
13000 kr2102135 kr60 %
13000 kr2402365 kr58 %
13000 kr2702595 kr57 %
13000 kr3002825 kr56 %
13000 kr3303055 kr55 %
13000 kr3603295 kr54 %
13000 kr7206315 kr50 %
14000 kr1201545 kr67 %
14000 kr1501785 kr63 %
14000 kr1802025 kr61 %
14000 kr2102265 kr60 %
14000 kr2402515 kr57 %
14000 kr2702765 kr56 %
14000 kr3003015 kr55 %
14000 kr3303265 kr54 %
14000 kr3603525 kr54 %
14000 kr7206765 kr50 %
15000 kr1201625 kr65 %
15000 kr1501885 kr62 %
15000 kr1802145 kr60 %
15000 kr2102405 kr58 %
15000 kr2402665 kr57 %
15000 kr2702935 kr56 %
15000 kr3003195 kr55 %
15000 kr3303475 kr54 %
15000 kr3603745 kr53 %
15000 kr7207225 kr50 %
16000 kr1501985 kr61 %
16000 kr1802255 kr60 %
16000 kr2102535 kr57 %
16000 kr2402815 kr56 %
16000 kr2703105 kr55 %
16000 kr3003385 kr54 %
16000 kr3303675 kr53 %
16000 kr3603965 kr53 %
16000 kr7207675 kr50 %
17000 kr1502085 kr60 %
17000 kr1802375 kr58 %
17000 kr2102675 kr57 %
17000 kr2402965 kr55 %
17000 kr2703275 kr55 %
17000 kr3003575 kr54 %
17000 kr3303885 kr53 %
17000 kr3604195 kr53 %
17000 kr7208135 kr50 %
18000 kr1502185 kr60 %
18000 kr1802495 kr58 %
18000 kr2102805 kr56 %
18000 kr2403125 kr55 %
18000 kr2703435 kr54 %
18000 kr3003765 kr53 %
18000 kr3304085 kr53 %
18000 kr3604415 kr52 %
18000 kr7208595 kr50 %
19000 kr1802605 kr57 %
19000 kr2102935 kr55 %
19000 kr2403275 kr55 %
19000 kr2703605 kr54 %
19000 kr3003945 kr53 %
19000 kr3304295 kr52 %
19000 kr3604635 kr52 %
19000 kr7209045 kr50 %
20000 kr1802725 kr56 %
20000 kr2103075 kr55 %
20000 kr2403425 kr54 %
20000 kr2703775 kr53 %
20000 kr3004135 kr53 %
20000 kr3304495 kr52 %
20000 kr3604865 kr52 %
20000 kr7209505 kr50 %
21000 kr1802745 kr54 %
21000 kr2103205 kr55 %
21000 kr2403575 kr54 %
21000 kr2703945 kr53 %
21000 kr3004325 kr52 %
21000 kr3304705 kr52 %
21000 kr3605085 kr51 %
21000 kr7209955 kr50 %
22000 kr2103345 kr54 %
22000 kr2403725 kr53 %
22000 kr2704115 kr53 %
22000 kr3004515 kr52 %
22000 kr3304905 kr52 %
22000 kr3605305 kr51 %
22000 kr72010415 kr50 %
23000 kr2103475 kr54 %
23000 kr2403875 kr53 %
23000 kr2704285 kr52 %
23000 kr3004695 kr52 %
23000 kr3305115 kr51 %
23000 kr3605535 kr51 %
23000 kr72010865 kr50 %
24000 kr2103605 kr54 %
24000 kr2404035 kr53 %
24000 kr2704455 kr52 %
24000 kr3004885 kr52 %
24000 kr3305315 kr51 %
24000 kr3605755 kr51 %
24000 kr72011325 kr50 %
25000 kr2404185 kr53 %
25000 kr2704625 kr52 %
25000 kr3005075 kr52 %
25000 kr3305525 kr51 %
25000 kr3605985 kr51 %
25000 kr72011775 kr50 %
26000 kr2404335 kr52 %
26000 kr2704795 kr52 %
26000 kr3005265 kr51 %
26000 kr3305725 kr51 %
26000 kr3606205 kr51 %
26000 kr72012235 kr50 %
27000 kr2404485 kr52 %
27000 kr2704965 kr52 %
27000 kr3005445 kr51 %
27000 kr3305935 kr51 %
27000 kr3606425 kr50 %
27000 kr72012695 kr50 %
28000 kr2705135 kr52 %
28000 kr3005635 kr51 %
28000 kr3306145 kr51 %
28000 kr3606655 kr50 %
28000 kr72013145 kr50 %
29000 kr2705305 kr51 %
29000 kr3005625 kr50 %
29000 kr3306345 kr51 %
29000 kr3606875 kr50 %
29000 kr72013605 kr50 %
30000 kr2705475 kr51 %
30000 kr3006005 kr51 %
30000 kr3306555 kr51 %
30000 kr3607095 kr50 %
30000 kr72014055 kr48 %
31000 kr3006195 kr51 %
31000 kr3306755 kr50 %
31000 kr3607325 kr50 %
31000 kr72014515 kr48 %
32000 kr3006385 kr51 %
32000 kr3306965 kr50 %
32000 kr3607545 kr50 %
32000 kr72014965 kr48 %
33000 kr3006575 kr50 %
33000 kr3307165 kr50 %
33000 kr3607765 kr50 %
33000 kr72015425 kr48 %
34000 kr3307375 kr50 %
34000 kr3607995 kr50 %
34000 kr72015875 kr48 %
35000 kr3307575 kr50 %
35000 kr3608215 kr50 %
35000 kr72016335 kr48 %
36000 kr3307785 kr50 %
36000 kr3608435 kr50 %
36000 kr72016795 kr48 %
37000 kr3608665 kr50 %
37000 kr72017245 kr48 %
38000 kr3608885 kr50 %
38000 kr72017705 kr48 %
39000 kr3609115 kr50 %
39000 kr72018155 kr48 %
40000 kr3609335 kr50 %
40000 kr72018615 kr48 %

Kontaktuppgifter

Bliq AB-Mobillån
Drottninggatan 68
111 21 Stockholm

Telefon: 08-660 29 50

Avtalsvillkor 2020-12-14 -- 2021-09-20

Avtalsvillkor 2019-02-08 -- 2020-12-14

Avtalsvillkor 2019-02-01 -- 2019-02-08

Avtalsvillkor 2018-11-14 -- 2019-02-01

Avtalsvillkor 2018-09-28 -- 2018-11-14

Avtalsvillkor 2018-09-04 -- 2018-09-28

Avtalsvillkor 2018-08-30 -- 2018-09-04

Avtalsvillkor 2017-12-19 -- 2018-08-30

Avtalsvillkor 2016-07-07 -- 2017-12-19

Avtalsvillkor 2016-06-14 -- 2016-07-07

Avtalsvillkor 2015-12-14 -- 2016-06-14

Avtalsvillkor 2015-09-22 -- 2015-12-14


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2021-10-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se